اولین تمرین تیم ملی امروز در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود