۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به فرودگاه شیراز تزریق می شود