هماهنگی با نهادهای بین‌المللی برای ارسال محموله بشردوستانه به یمن