دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان دو همایش کشوری در هفته اول خرداد ماه