مردی که جیب صاحبان کارخانه‌‌ها را خالی کرد/ درآمد میلیاردی با وعده وام‌‌های میلیاردی