پیشتازی دو شطرنج باز ایرانی در رقابتهای منطقه غرب آسیا