رئیس کمیته اخلاق فدراسیون: منشاء حوادث، یکی از افراد تراکتور تبریز بوده است!