سازمان لیگ به زودی ارقام صحیح باشگاه‌ها را اعلام می‌کند