نماز،زیباترین چشم اندازی،که سرشت الهی را به تصویر می کشد