صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون معاملات تعاونیها را تضمین می کند