برگزاری دومین همایش پیاده روی خانوادگی بازنشستگان شهرداری