ميزان منابع درآمدي و طريقه هزينه‌کرد آن منابع مهم ترين نقطه ابهام!