به دليل کمبودها چاره نداريم که به برپايي چادر در محوطه دادگستري پناه ببريم