برنامه‌های گرامیداشت استان فارس به مناسبت سوم خرداد