اختصاص 250 میلیارد ریال برای اجرای طرح ها اقتصاد مقاومتی گلستان