بدون داشتن زیر ساخت بهداشت عمومی هیچ کشوری وضعیت پایداری نخواهد داشت