تدوین برنامه دقیق و مدون در راستای پیشرف ایران در دستور کار قرار دارد