تمام افراد شرور و مخل امنیت در استان بوشهر تحت کنترل پلیس هستند