عدم پايبندي جامعه بين الملل به تعهدات خود براي بازسازي نواز غزه