معاون استاندار قم: نیازهای بیمه ای و دارویی بیماران ام. اس پیگیری شود