افتتاح نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت همزمان در 113 شهرستان در کرمانشاه/ نسل سالم و شاداب و جو