تاکید قرآن بر نقش ویژه مادران در تربیت فرزندان/نقش زنان پیوندخورده با قرآن محوری است