عالیشاه و مکانی می توانند در بازی برگشت به میدان بروند