مراجعه روزانه 500 هزار نفر به میادین میوه وتره بار شهرداری تهران