(تصاویر) استقبال پرشور تبریزنشینان از کاروان تدبیر و امید