حیدری برای دریافت مطالبات خود به دیدار افشار زاده رفت