موج آفرینی فرهنگی در برابر بی‌حسی اجتماعی موثر است