متاسفانه امروز ادبیات استکبار ستیزی مسئولان کاهش یافته است/عدم عزم جدی دولت برای تحقق عدالت در عرصه