من اجازه نمی‌دهم بیگانگان از دانشمندان و فرزندان عزیز این ملت بازجویی کنند/ هيچ دولت عاقلی اجازه چني