چرا به جای گشودن گره از اوضاع نابسامان فرهنگی لرستان، بزم بی‌عفتی به راه می‌اندازید؟