کفاشیان: گودرزی پشتیبان فوتبال است/ تعمدی در کار نبوده است