بازدید دو مسئول سازمان ملل از آزمایشگاه کنترل غذا و دارو