جنتی: عدالت فرهنگی با تلاش مردم بلند همت ایران در کشور تحقق می یابد