فرسودگی 530 دستگاه ناوگان حمل و نقل باری در خراسان شمالی