برخی هنوز به خاطر انتقادات من از کی روش کینه دارند | کثیف ترین اتفاقات در فوتبالمان در حال رخ دادن است