تهران؛ ناامن در زمان زلزله/ آموزش، راه‌حلی برای کاهش تلفات