عنایتی: به بن‌بست رسیدن و روزهای بد فقط برای قلعه‌نویی نیست