برای فصل بعد با دو باشگاه صحبت كرده‌ام/ می‌خواستم در سال دوم سهميه آسيايی كسب كنم