گردهمايی مربیان ادبی کانون پرورش فکری خوزستان برگزار شد