وضعیت خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ساوه مطلوب نیست