اجازه هیچگونه بازرسی از هیچ‌یک از مراکز نظامی داده نخواهد شد