حداکثر جریمه برای فغانی چند هفته قضاوت نکردن در لیگ برتر است