روحيه ايثار ملت، دشمنان را از اهداف خود باز مي‌دارد