بانک هاي بنگاه دار و خصولتي ها، رقيب اصلي بنگاه هاي خصوصي