طلاب توان خود را برای ورود به فضای مجازی به کار گیرند