بدون زیر ساخت‌های بهداشت عمومی، هیچ کشوری وضعیت پایداری نخواهد داشت