برگزاری همایش آموزشی ویژه مهدویت برای هزار مبلغ خراسان رضوی