جهاد اسلامی: امت اسلام به جنگ «صفین» دیگری نیاز ندارد