کارکرد بانک‌ها در مازندران، موجب ورشکستگی تولیدکننده‌ها شده است