اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی‎دهیم/اجازه نمی‌دهم بیگانگان از فرزندان عزیز این ملت بازجویی کنن